توافق‌نامه
  استفاده از این سایت منوط به موافقت با این شرایط است. هرگاه این شرایط با یا بدون اعلام قبلی تغییر کنند کاربر فقط در صورت موافقت با کل توافق‌نامه از جمله شرایط جدید، به استفاده از سایت، ادامه می‌دهد.

  تخطی از مقررات منع جرایم رایانه‌ای، و استفاده بدون مجوز کتبی لابراتوار، از نام، لوگو، محتوای اختصاصی و طرح سایت، ممنوع است.

  این سایت به منظور ارائه خدمات بهتر ایجاد شده است اما مشمول هیچ نوع ضمانت از قبیل تداوم، ارتقاء، یا مطابقت با منظوری ویژه نیست.

  ما مشخصات فردی کاربران را تعمدا در اختیار هیچ فرد حقیقی یا حقوقی قرار نمی‌دهیم، مگر در موارد نادری که اجبار قانونی وجود داشته باشد.

  کلیه داده‌های الکترونیک حاصل از تراکنش کاربران با سایت، برای هر مدتی که مد نظر لابراتوار باشد ذخیره شده و از آن‌ها صرفا برای تهیه آمار و ارائه خدمات بهتر استفاده خواهد شد.
پرینت شده از سایت www.hafezlab.com در تاریخ 1397/2/2